Hospitals start with: A B C D E F G H I J K L M N P R S T W Y

Al France St Joseph Hospital

address:
P.O.Box 19264 Sheikh Jarah, Jerusalem,
Israel
Phone:

972-2-582-8407